මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ කාර්මික නිලධාරි (සංරක්ෂණ සහකාර) තනතුරට සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාව මත උසස් කිරීම ස‍්ඳහා අයදුම්පත් කැදවීම.

අයදුම්පත හා වැඩි විස්තර