முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

முகுனுவடவன   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

முஹூது மகா விகாரை   

பிரிவு : பாணம
மாவட்டம் : அம்பாறை
      

முல்கிரிகலை   

பிரிவு : நவகத்தேகம
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

முல்கிரிகலை விகாரை   

பிரிவு : வீரகெடிய
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

முன்னேஸ்வரம்   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்