පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මුහුදු මහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : පොතුවිල්
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
      

මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම   

කොට්ඨාශය : නවගත්තේගම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මුල්කිරිගල විහාරය   

කොට්ඨාශය : බෙලිඅත්ත
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම