முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட / திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021

தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட / திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021

தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட /  திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021

மேலதிக விபரங்களுக்கு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் 2020.12.11 திகதியின் வர்த்தமானியை பார்க்கவும்

(01) தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட் போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021 (விண்ணப்ப படிவம்)

(02) தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் திறந்த் போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021 (விண்ணப்ப படிவம்)