මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය සදහා වන සංශෝධිත බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය සදහා වන සංශෝධිත බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2019/10/01 දින අනුමත කරන ලද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය සදහා වන සංශෝධිත බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය මෙහි දක්වා ඇත

සංශෝධිත බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය